facebook

Regulamin Promocji „Vitay w Autotesto”

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Promocja pod nazwą „Vitay w Autotesto” (dalej: „Promocja”) jest prowadzona na zasadach niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem Promocji jest OK-MOTO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zawiszy Czarnego 3B, 52-241 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000455034, kapitał zakładowy 100.000 zł, w całości wpłacony, NIP: 8971788555 oraz REGON: 022104053, (dalej: „Organizator”).
3. Organizator jest odpowiedzialny za obsługę i organizację Promocji.
4. Partnerem Promocji jest Polski Koncern Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000028860, NIP 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł
5. Promocja trwa od 27.03.2017-27.03.2018 (dalej: „Okres Trwania Promocji”).

§ 2 PRZEDMIOT PROMOCJI 1. Promocja polega na przyznawaniu przez Organizatora Uczestnikom Promocji, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu (dalej jako: „Uczestnik”) określonych w § 4 Regulaminu punktów VITAY jako premii za dokonanie zakupów w sklepie internetowym Organizatora na stronie www.autotesto.pl (dalej „Sklep Internetowy”) w Okresie Trwania Promocji. Uczestnik ma możliwość dokonania zakupów, premiowanych punktami VITAY w ramach Promocji, wyłącznie w Sklepie Internetowym.
2. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że przyznane Uczestnikowi przez Organizatora punkty VITAY, Uczestnik może wymienić zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu VITAY dostępnym na www.vitay.pl, w szczególności na nagrody rzeczowe, usługi lub kupony wskazane w katalogu Programu VITAY obowiązującym w czasie wymiany punktów VITAY (dostępnym na stronie internetowej: www.vitay.pl/katalog-Vitay.html) lub w innych materiałach określających zgodnie z Regulaminem Programu VITAY dodatkowe możliwości wymiany punktów.

§ 3 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PROMOCJI 1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca uczestnikiem Programu VITAY, która w Okresie Trwania Promocji spełni łącznie następujące warunki:
1. dokona zakupów w Sklepie Internetowym;
2. podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym zaakceptuje niniejszy Regulamin;
3. podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym we właściwym polu na stronie www.autotesto.pl poda 16-sto cyfrowy numer swojej karty VITAY.
2. Dokonanie zakupów ma miejsce w chwili wciśnięcia przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym przycisku „Potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”.
3. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym po upływie Okresu Trwania Promocji (nawet pomimo spełnienia wszystkich innych warunków opisanych w ust. 1 powyżej) nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji i uzyskania punktów VITAY.

§ 4 Punkty VITAY 1. Z zastrzeżeniem ust 2 poniżej, każdy Uczestnik, który spełni warunki Promocji określone w §3 Regulaminu (i opłaci następnie w całości dokonane w Sklepie Internetowym zakupy zgodnie z ceną zakupionych usług) otrzyma od Organizatora punkty VITAY, których liczba uzależniona jest od rodzaju pakietu usług zakupionego w ramach Promocji zgodnie z następującym zestawieniem:
a. Za zakup pakietu „Mini” Uczestnik otrzyma 2000 punktów VITAY
b. Za zakup pakietu „Standard” Uczestnik otrzyma 4000 punktów VITAY
c. Za zakup pakietu „Prestige” Uczestnik otrzyma 6000 punktów VITAY
d. Za zakup dodatku „Weryfikacja szkód pojazdu” Uczestnik otrzyma 1000 punktów VITAY
e. Za zakup dodatku „Pakiet ekspres” Uczestnik otrzyma 4000 punktów VITAY
f. Za zakup dodatku „Sprawdzenie zastawów rejestrowych” Uczestnik otrzyma 2000 punktów VITAY
g. Za zakup dodatku „Wycena rzeczywistej wartości pojazdu” Uczestnik otrzyma 1000 punktów VITAY
2. Punkty VITAY nie są naliczane w przypadku, gdy:
a) Uczestnik skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub
b) z przyczyn niezależnych od Organizatora realizacja określonej usługi lub usług nie będzie możliwa.
3. Zasady zwrotu ceny za usług w przypadkach określonych w pkt 2 powyżej, określone są odrębnym regulaminem świadczenia usług dostępnym na www.autotesto.pl
4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, punkty nie są naliczane również w przypadku, gdy w sytuacji określonej w pkt 2 b powyżej, Uczestnik ponosi określoną część kosztów związanych w szczególności z przedsięwziętymi czynnościami w celu realizacji usług zgodnie z odrębnym regulaminem świadczenia usług dostępnym na www.autotesto.pl.
5. Punkty VITAY należne zgodnie z ust. 1 powyżej zostaną naliczone Uczestnikowi w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia dokonania zakupów w Sklepie Internetowym pod warunkiem, że nie wystąpią okoliczności wymienione w pkt 2 powyżej.
6. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie. Oznacza to, że Uczestnik może w ramach Promocji wielokrotnie dokonać zakupów w Sklepie Internetowym i za każdą z transakcji, dla której spełnione zostały warunki określone w Regulaminie, uzyska punkty VITAY zgodnie z ust. 1 powyżej.

§ 5 REKLAMACJE 1. Prawo do składania reklamacji dotyczących przebiegu Promocji przysługuje każdemu Uczestnikowi. Reklamacje mogą być zgłaszane w szczególności:
1) w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Zawiszy Czarnego 3B, 52-241 Wrocław z dopiskiem „Vitay w Autotesto”
2) drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], o temacie „Vitay w Autotesto”.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
1) określenie osoby wnoszącej reklamację,
2) opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji,
3) żądanie reklamacyjne Uczestnika.
3. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej, w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Uczestnika. Uczestnik poinformowany zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej skutecznego dostarczenia.
4. Powyższe postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w celu przeprowadzenia Promocji. Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z Promocji, w szczególności w celu ustalenia lub zweryfikowania prawa danego Uczestnika do uzyskania Punktów VITAY, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących przebiegu Promocji lub wyjaśnienia wątpliwości związanych z warunkami udziału w Promocji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Korespondencja dotycząca danych osobowych powinna być kierowana na adres: [email protected] lub ul. Zawiszy Czarnego 3B, 52-241 Wrocław z dopiskiem „Vitay w Autotesto”.
2. Dane osobowe uczestników Programu VITAY przetwarzane są przez Administratora danych, którym jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, na zasadach opisanych w regulaminie Programu VITAY.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora (www.autotesto.pl), w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.vitay.pl w sekcji „Partnerzy VITAY”.
2. Informacje dotyczące Promocji można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta: tel. 71 715 28 85, (opłaty, jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta abonent), e-mail: [email protected]
3. Do procedury składania i realizowania zamówień w Sklepie Internetowym (www.autotesto.pl) stosuje się Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej: www.autotesto.pl