Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OK-MOTO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-329), przy ul. Plac Powstańców Śląskich 1/31, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000455034.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji umowy o świadczenie usług badania i oceny stanu technicznego pojazdu lub
– realizacji procesu reklamacji lub
– podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a przekazanych drogą mailową, telefonicznie lub bezpośrednio w czasie prezentacji OK-MOTO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub
– w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub
– gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania zaprzestania przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie, pisemnie lub elektronicznie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty, uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie realizacji usługi oraz procesu reklamacyjnego.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy i wymagany przepisami prawa.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z OK-MOTO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
Polityka prywatności dostępna jest w Serwisie pod adresem https://www.autotesto.pl/polityka-prywatnosci/.

Klauzula informacyjna dla właścicieli pojazdów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OK-MOTO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-329), przy ul. Plac Powstańców Śląskich 1/31, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000455034, e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
– w celu realizacji umowy o świadczenie usług badania i oceny stanu technicznego pojazdu z Klientami Administratora.
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Pani/Pana dane osobowe pozyskano od naszego Klienta oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, tj. z Internetu.

Zgodnie z zasadą minimalizacji, Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa wyżej. (imię, nazwisko, nr telefonu oraz inne udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe)

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko Klienci Administratora na zlecenie których realizowana jest umowa o świadczenie usług badania i oceny stanu technicznego pojazdu oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące w procesie realizacji usługi i procesu reklamacyjnego.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do celów wymienionych wyżej, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne lub wymagane przez przepisy prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do:
– dostępu do danych osobowych: na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Administrator informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że pierwsza kopia danych wydana w wykonaniu prawa dostępu do danych jest bezpłatna a za każdą następną Administrator może pobierać opłaty
– do sprzeciwu: jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub o powierzone Administratorowi zadanie w interesie publicznym, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Administrator uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
– cofnięcia zgody: w zakresie w jakim podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
– sprostowania danych osobowych: Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Administrator ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Administrator informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
– uzupełnienia danych: Administrator uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Administrator ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Administrator nie musi przetwarzać danych, które są zbędne). Administrator może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Administratora procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
– usunięcia danych: na żądanie osoby, Administrator usuwa dane, gdy:

 • dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
 • zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
 • żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego

Ponadto, Administrator podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.
– ograniczenia przetwarzania danych: na żądanie osoby Administrator ogranicza przetwarzanie, gdy:

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,

– przenoszenia danych: na żądanie osoby Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Administratorowi, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Administratora
– niepodlegania profilowaniu: Administrator nie podejmuje decyzji dot. Pana/Pani w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie profilowania w rozumieniu przepisów RODO, chyba że wyraża Państwo na to zgodę. Gdyby Administrator przetwarzał dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profilował osoby, i w konsekwencji podejmował względem osób decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Administrator zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Administratora (Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu), chyba że taka automatyczna decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Spółką; lub
 • jest wprost dozwolona przepisami prawa; lub
 • opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby

– wniesienia skargi do organu nadzorczego: w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych jest niegodne z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), głównie przez firmy z USA, w określonych przypadkach dane osobowe mogą być przekazane poza EOG zapewniając jednak odpowiedni poziom ich ochrony. W szczególności, w przypadku przekazywania danych do USA, współpracujemy z podmiotami, które uczestniczą w programie “Tarcza Prywatności UE-USA” (Privacy Shield).
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się:
– przez e-mail na adres: [email protected]
– pisemnie, pocztą na adres: ul. Plac Powstańców Śląskich 1/31, 53-329 Wrocław.