Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Serwis https://www.autotesto.pl jest ogólnopolskim serwisem internetowym, za pomocą którego OK-MOTO Sp. z o.o. świadczy Usługi na rzecz Klientów, w szczególności w zakresie sprawdzania stanu technicznego pojazdów i sporządzania profesjonalnych ekspertyz z oględzin.
  2. Właścicielem i operatorem Serwisu jest: OK-MOTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Szczęśliwa 33 lokal 10.B.14, 53-445 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarzy KRS pod numerem 0000455034, NIP 8971788555, REGON 022104053.
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu https://www.autotesto.pl oraz zasady zamawiania i świadczenia Usług przez AUTOTESTO.PL.
  4. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania i przestrzegania jego postanowień. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu składania zamówienia.
  5. W celu prawidłowego korzystania z Usług w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, dostępu do sieci Internet, dostępu do witryn www oraz konta poczty e-mail.
  6. Wszystkie elementy tworzące Serwis takie jak: baza danych, konstrukcja, oprogramowanie, elementy graficzne i wszelkie inne utwory oraz przedmioty jakichkolwiek innych praw majątkowych i niemajątkowych udostępniane w ramach Serwisu pozostają pod ochroną prawa powszechnie obowiązującego, a AUTOTESTO.PL nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników Klientowi i żadnej osobie trzeciej.

§ 2. DEFINICJE

 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
  • AUTOTESTO.PL – spółka OK-MOTO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Szczęśliwa 33 lokal 10.B.14, 53-445 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarzy KRS pod numerem 0000455034, NIP 8971788555, REGON 022104053, e-mail: [email protected], tel. 71 715 28 85, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizuje i zarządza ogólnopolską siecią niezależnych ekspertów motoryzacyjnych oraz świadczy usługi badania i oceny stanu technicznego pojazdów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Cena – wynagrodzenie AUTOTESTO.PL za wykonanie Usługi na rzecz Klienta.
  • Cennik – zestawienie kwot stanowiących wynagrodzenie za poszczególne Usługi świadczone przez AUTOTESTO.PL. Cennik AUTOTESTO.PL udostępnia w Serwisie.
  • Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Ekspert – osoba wskazana przez AUTOTESTO.PL, wchodząca w skład sieci niezależnych ekspertów motoryzacyjnych, która wykonuje zleconą przez Klienta Usługę na podstawie umowy zawartej z AUTOTESTO.PL.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamawia od AUTOTESTO.PL Usługę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
  • Konsument – osoba fizyczna, która zwarła z AUTOTESTO.PL umowę w przedmiocie realizacji Usług świadczonych przez AUTOTESTO.PL, która jest niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Pojazd – samochód osobowy lub samochód ciężarowy o DCM 3.5T, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.128 z późn. zm.), wskazany przez Klienta, będący przedmiotem oceny stanu technicznego w ramach Usługi.
  • Raport – dokument w formie elektronicznej zawierający opis oceny stanu technicznego Pojazdu, zawierający dokumentację zdjęciową Pojazdu, udostępniany Klientowi na serwerze AUTOTESTO.PL na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług AUTOTESTO.PL.
  • Serwis – platforma internetowa działająca pod adresem internetowym https://www.autotesto.pl, służąca do prezentacji Usług przez AUTOTESTO.PL i zamawiania Usług przez Klienta.
  • Siła Wyższa – zdarzenia pozostające poza kontrolą AUTOTESTO.PL i Klienta, w tym w szczególności strajki, zamieszki, awarie sieci Internet, sieci energetycznej, awarie komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji.
  • Usługi – Usługi Dodatkowe i Usługi Podstawowe.
  • Usługi Dodatkowe – usługi świadczone przez AUTOTESTO.PL na zamówienie Klienta na warunkach określonych w Regulaminie, nie stanowiące oceny stanu technicznego Pojazdu. Katalog Usług Dodatkowych udostępniany jest poprzez Serwis.
  • Usługi Podstawowe – usługi świadczone przez AUTOTESTO.PL na zamówienie Klienta, na warunkach określonych w Regulaminie, polegające na ocenie stanu technicznego Pojazdu. Katalog Usług Podstawowych udostępniany jest poprzez Serwis.
 2. Nazwy jednostek redakcyjnych Regulaminu mają jedynie znaczenie orientacyjne.

§ 3. USŁUGI I CENY

 1. Usługi Podstawowe wykonywane są przez Ekspertów legitymujących się niezbędną wiedzą i doświadczeniem i są realizowane w możliwie najrzetelniejszy sposób. Ekspert dokonując oceny stanu technicznego Pojazdu wydaje subiektywną opinię bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu.
 2. Pełny katalog Usług świadczonych przez AUTOTESTO.PL wraz ze szczegółową informacją o zakresie Usług, a także Cennik dostępny jest w Serwisie pod adresem https://www.autotesto.pl/cennik/
 3. Cennik Usług AUTOTESTO.PL dostępny jest w Serwisie Pobierz Cennik
 4. Informacje o Usługach i ich Cenach umieszczone w Serwisie oraz informacje o sposobie ich wykonania nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 4. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu www.autotesto.pl (w tym z wykorzystaniem plików cookies) lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest spółka OK-MOTO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Szczęśliwa 33 lokal 10.B.14, 53-445 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455034, posiadającą REGON: 022104053, NIP: 8971788555 (zwana dalej „Administratorem”)
 2. Polityka prywatności dostępna jest w Serwisie pod adresem https://www.autotesto.pl /polityka-prywatnosci/

§ 5. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Klient w celu złożenia zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować Regulamin, wybrać Usługę, wypełnić formularz zamówienia, wybrać sposób płatności oraz dokonać płatności za Usługę. Klient składa zamówienie poprzez wciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Klient wciskając przycisk „Zamawiam i płacę” akceptuje warunki świadczenia wybranej Usługi oraz jej Cenę określoną w podsumowaniu zamówienia.
 2. Formularz zamówienia zawiera następujące pozycje, których wypełnienie przez Klienta jest obowiązkowe w celu złożenia zamówienia:
  • imię i nazwisko Klienta lub osoby reprezentującej Klienta,
  • firma Klienta (dotyczy Klientów nie będących Konsumentami),
  • adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta (dotyczy Klientów nie będących Konsumentami),
  • adres poczty e-mail Klienta,
  • numer telefonu Klienta,
  • NIP Klienta (dotyczy Klientów nie będących Konsumentami),
  • podanie danych Pojazdu umożliwiających jego identyfikację lub wskazanie aktualnego adresu ogłoszenia (link do strony www z ogłoszeniem).
 3. AUTOTESTO.PL przyjmuje do realizacji zamówienia w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
 4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych, w szczególności danych dotyczących Pojazdu. AUTOTESTO.PL zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, jeżeli dane podane przez Klienta uniemożliwiają wykonanie Usługi, w szczególności, gdy są niekompletne, nieprawdziwe bądź nieaktualne.
 5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia przez Klienta umowy w przedmiocie wybranej Usługi z AUTOTESTO.PL. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta od AUTOTESTO.PL potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, które następuje po dokonaniu płatności za Usługę, a jest poprzedzone złożeniem zamówienia na Usługę.
 6. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, AUTOTESTO.PL zwraca Klientowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego całą płatność w terminie 14 dni.
 7. Zapłata Ceny za zamówione Usługi może zostać zrealizowana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, przelewem oraz za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PAYU i/lub PayNow.

§ 6. USŁUGI PODSTAWOWE

 1. AUTOTESTO.PL wykonuje Usługi Podstawowe za pomocą Ekspertów, którzy świadczą je według stworzonych przez AUTOTESTO.PL procedur z zachowaniem standardów najwyższych jakości. W ramach Usługi Podstawowej Ekspert dokonuje oględzin Pojazdu, których zakres uzależniony jest od rodzaju Usługi Podstawowej zamówionej przez Klienta.
 2. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia do realizacji i uzgodnieniu terminu oględzin z posiadaczem lub właścicielem Pojazdu, AUTOTESTO.PL przekazuje Ekspertowi zlecenie wykonania Usługi Podstawowej zamówionej przez Klienta. Warunkiem wykonania zamówionej przez Klienta Usługi jest dokonanie przez Klienta zapłaty za wykonanie Usługi zgodnie z Cennikiem.
 3. Po przeprowadzeniu oględzin sporządzony zostaje Raport, który AUTOTESTO.PL udostępnia Klientowi w Serwisie. Raport zostaje udostępniony Klientowi w postaci linku do elektronicznej wersji dokumentu, który przesyłany jest na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 4. W terminie 1 dnia roboczego od dnia przyjęcia zlecenia do realizacji, AUTOTESTO.PL skontaktuje się z Użytkownikiem na wskazany w trakcie składania zamówienia numer telefonu, lub numer podany w ogłoszeniu przez sprzedającego. AUTOTESTO.PL zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby oględziny wybranego pojazdu odbyły się w terminie 1 dnia roboczego od dnia kontaktu ze sprzedającym.
 5. AUTOTESTO.PL dołoży wszelkich starań w celu wykonania Usługi Podstawowej w przewidzianym terminie. Niedotrzymanie terminu wykonania Usługi Podstawowej możliwe jest w razie uniemożliwienia przez właściciela lub posiadacza Pojazdu dokonania oględzin w tym terminie. W takim wypadku, wykonanie Usługi Podstawowej nastąpi w terminie 24 godzin od momentu udostępnienia Pojazdu.
 6. Jeżeli zamówienie złożono po godzinie 17:00 w Dniu Roboczym AUTOTESTO.PL zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia realizacji Usługi Podstawowej od godziny 9:00 rano następnego Dnia Roboczego.
 7. Jeżeli nie będzie możliwości kontaktu z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu do godziny 17:00 w Dniu Roboczym, w którym przyjęto zamówienie do realizacji, AUTOTESTO.PL zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia jego realizacji następnego Dnia Roboczego od godziny 9:00.
 8. Jeżeli płatność została zarejestrowana w przeddzień soboty bądź dnia ustawowo wolnego od pracy, AUTOTESTO.PL wykona Usługę Podstawową najpóźniej pierwszego kolejnego Dnia Roboczego, jeżeli nie napotka przeszkód w umówieniu się na oględziny z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu.
 9. Przez rozpoczęcie realizacji Usługi Podstawowej rozumie się dokonanie przez Biuro Obsługi Klienta AUTOTESTO.PL czynności związanych z umówieniem się z właścicielem lub posiadaczem Pojazdu na możliwie najszybszy termin wykonania Usługi Podstawowej.
 10. AUTOTESTO.PL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usługi Podstawowej w razie uniemożliwienia oględzin przez właściciela lub posiadacza Pojazdu lub w razie podania nieprawdziwych, bądź niepełnych danych przez Klienta.
 11. AUTOTESTO.PL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie jazdy próbnej Pojazdem przez Eksperta w przypadku, gdy Pojazd nie został dopuszczony do ruchu w Polsce lub nie posiada ważnej polisy OC lub na jazdę próbną nie wyraził zgody posiadacz lub właściciel Pojazdu. Jeżeli właściciel lub posiadacz pojazdu nie wyrazi zgody na wykonanie jazdy próbnej przez Eksperta, AUTOTESTO.PL dołoży starań, aby Ekspert wykonał jazdę próbną z poziomu pasażera Pojazdu, co zostanie odnotowane w Raporcie.
 12. W razie, gdy AUTOTESTO.PL nie będzie mogła zrealizować zamówionej Usługi Podstawowej ze względu na brak zgody właściciela lub posiadacza Pojazdu dla skorzystania ze wszystkich środków i narzędzi dostępnych w ramach zamówionej Usługi Podstawowej (np. brak zgody na podłączenie Pojazdu do komputera diagnostycznego), Biuro Obsługi Klienta poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji oraz ustali z Klientem zakres wykonania Usługi Podstawowej.
 13. W przypadku, gdy właściciel lub posiadacz Pojazdu przy pierwszym kontakcie z Biurem Obsługi Klienta AUTPOTESTO.PL nie wyrazi zgody na wykonanie oględzin Pojazdu przez Eksperta, Klient w ramach opłaconej Usługi może wskazać bezpłatnie inny Pojazd do oględzin.
 14. AUTOTESTO.PL zastrzega, iż w ramach Usługi Podstawowej Ekspert dokonuje oględzin w zakresie właściwym dla zamówionej Usługi Podstawowej. W celu uniknięcia wątpliwości AUTOTESTO.PL zastrzega, iż w ramach Usługi Podstawowej nie jest przewidziany demontaż osłony silnika Pojazdu.
 15. Klient może korzystać z Raportu udostępnianego w Serwisie przez okres 1 miesiąca liczony od dnia jego udostępnienia w Serwisie. Po tym czasie dostęp do Raportu wygasa. W czasie, gdy Raport jest udostępniany w Serwisie, Klient uprawniony jest do wydrukowania Raportu lub zapisania Raportu na swoim urządzeniu.
 16. Jeśli AUTOTESTO.PL będzie w posiadaniu Raportu z wcześniejszych oględzin pojazdu wybranego przez Klienta, wykonanych nie dawniej niż 5 dni roboczych przed dniem złożenia zamówienia na Usługę przez Użytkownika, AUTOTESTO.PL zaproponuje Klientowi dostarczenie takiego Raportu w ramach realizacji Usługi. W przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta, AUTOTESTO.PL nie będzie zobowiązane do przeprowadzenia oględzin pojazdu. Dostarczenie Raportu nastąpi w takim przypadku w terminie 1 dnia roboczego od dnia kontaktu z Klientem, w ramach którego wyraził on zgodę na dostarczenie Raportu bez ponownego przeprowadzania oględzin pojazdu.

§ 7. USŁUGI DODATKOWE

 1. Usługi Dodatkowe realizowane są przez AUTOTESTO.PL lub partnerów AUTOTESTO.PL.
 2. Warunkiem zamówienia przez Klienta Usług Dodatkowych jest zamówienie Usługi Podstawowej.
 3. AUTOTESTO.PL realizuje Usługi Dodatkowe w możliwie najszybszym terminie od chwili udostępniania Klientowi Raportu w Serwisie.
 4. Zamówiona przez Klienta Usługa Dodatkowa zostaje wykonana poprzez udostępnienie danych w Serwisie na koncie Klienta, do którego link został przesłany Klientowi za pomocą poczty e-mail (nie dotyczy: Usługi Dodatkowej – Ekspres oraz Rozmowy z Ekspertem). O zrealizowaniu Usługi Dodatkowej Klient nie jest informowany w odrębnej wiadomości e-mail.
 5. Do wykonania Usługi polegającej na rozmowie telefonicznej z Ekspertem po oględzinach Pojazdu konieczne jest podanie prawidłowego numeru telefonu przez Klienta. Rozmowa łączona jest za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta AUTOTESTO.PL. AUTOTESTO.PL informuje Klienta o terminie rozmowy telefonicznej z Ekspertem. AUTOTESTO.PL trzykrotne podejmie próbę nawiązania połączenia między Klientem a Ekspertem. Po trzech nieudanych próbach połączenia Eksperta z Klientem, usługę uważa się za wykonaną, jeżeli nienawiązanie połączenia miało miejsce z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 6. Klient zamawiając Usługę Podstawową uprawniony jest do zamówienia wykonania jej w trybie EKSPRES. W razie zamówienia Usługi Podstawowej w trybie EKSPRES Biuro Obsługi Klienta AUTOTESTO.PL przyjmuje do realizacji takie zamówienie poza kolejnością w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wigilii, Wielkiej Soboty.
 7. Całkowita kwota odpowiedzialności z tytułu Ochrony mobilności to 600 zł. Zwrot może nastąpić po przedstawieniu faktur, rachunków imiennych, a przyczyna usterki (unieruchomienia pojazdu na drodze) nie może być wynikiem nieprawidłowej eksploatacji pojazdu i/lub używania go niezgodnie z przeznaczeniem.
 8. W ramach usługi Rezerwacja Pojazdu, AUTOTESTO.PL w imieniu klienta zaproponuje Sprzedającemu umowę rezerwacji sprawdzanego pojazdu na okres 3 dni od dnia sprawdzenia pojazdu. Do odbioru rezerwacji klient będzie upoważniony posługując się numerem zlecenia Autotesto. W razie braku zgody na podpisanie umowy rezerwacji pojazdu przez Sprzedającego AUTOTESTO.PL zwróci Klientowi środki za usługę Rezerwacja Pojazdu.
 9. Raport negocjacji ceny jest przygotowany w oparciu o rozmowę telefoniczną wykonaną przez negocjatora. Przygotowana i ustalona przez negocjatora oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Usługę uznaje się za wykonaną gdy ustalona telefonicznie kwota sprzedaży będzie pomniejszona o minimum 1000 zł od ceny wywoławczej (z ogłoszenia).
 10. Dodatek „Bezpieczne Pieniądze”
  AUTOTESTO zadzwoni do sprzedającego, w celu przeprowadzenia szczegółowego wywiadu na temat stanu auta, uzyskania podstawowych danych pojazdu, w szczególności numeru VIN, oraz przeprowadzi płatne sprawdzenie historii szkód pojazdu na podstawie tego numeru VIN w wybranych źródłach. Usługę uznaje się za wykorzystaną po przeprowadzonej rozmowie ze sprzedającym. Każdy klient może skorzystać z Usługi raz w ramach opłaconego pakietu. AUTOTESTO dołoży wszelkich starań, aby pozyskać możliwie najwięcej, najbardziej wiarygodnych danych o pojeździe na podstawie numeru VIN. AUTOTESTO, na podstawie wieloletnich doświadczeń i wypracowanych kontaktów, pozyskuje dane po numerze VIN z wybranych, najbardziej wiarygodnych źródeł informacji dostarczanych przez zewnętrzne podmioty. AUTOTESTO nie bierze odpowiedzialności za dokładność lub kompletność zawartych w tych źródłach informacji.
 11. Jeśli po wstępnej weryfikacji szkód wskazanego auta po numerze VIN, w pakiecie „Bezpieczne Pieniądze”, nie zostaną odnalezione szkody o łącznej kwocie ponad 10 000 zł, Autotesto przystępuje do dalszej realizacji zlecenia, czyli do umówienia fizycznego spotkania Eksperta Autotesto ze sprzedającym w celu przeprowadzenia fizycznych oględzin wskazanego auta.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest w Serwisie Pobierz Formularz
 3. AUTOTESTO.PL niezwłocznie prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Po odstąpieniu od umowy, AUTOTESTO.PL zwraca Konsumentowi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy dokonane przez niego płatności. AUTOTESTO.PL dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.
 5. Klient będący Konsumentem, akceptując Regulamin i składając zamówienie żąda wykonania Usługi przez AUTOTESTO.PL przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od Umowy Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po przystąpieniu do realizacji Usługi przez AUTOTESTO.PL i ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej Ceny. Klient będący Konsumentem nie może wykonywać ustawowego prawa odstąpienia od umowy po faktycznym wykonaniu Usługi.
 6. Za zgodą Klienta, będącego Konsumentem, AUTOTESTO.PL może dokonać zwrotu płatności, o których mowa w ust. 4 lub ust. 5 powyżej, poprzez wydanie Klientowi Vouchera stanowiącego bon towarowy uprawniający Klienta, który go otrzymał, do jego realizacji w sklepie internetowym prowadzonym przez AUTOTESTO.PL. Voucher jest dokumentem uprawniającym Klienta, który go otrzymał do pełnej bądź częściowej zapłaty za produkty dostępne w sklepie internetowym.
 7. Klientom niebędącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Eksperci AUTOTESTO.PL zobowiązani są przygotować Raport z najwyższą starannością. Raport jest profesjonalnie przygotowaną subiektywną opinią o stanie technicznym pojazdu, nie może być jednak traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego samochód, ani też jako zachęta do kupna lub odmowy zakupu badanego Pojazdu.
 2. AUTOTESTO.PL dokłada wszelkich starań, aby opisać stan techniczny Pojazdu w możliwie rzetelny sposób. Badanie stanu technicznego Pojazdu dokonywane jest przez Eksperta na moment dokonywania oględzin przy pomocy dostępnych mu narzędzi w ramach zleconej Usługi. AUTOTESTO.PL zastrzega, że w oparciu o środki i narzędzia dostępne podczas oględzin wykrycie wszystkich usterek Pojazdu może nie być możliwe.
 3. AUTOTESTO.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
  • skutki powstałe w następstwie podjęcia decyzji o zakupie bądź rezygnacji z zakupu Pojazdu po zapoznaniu się treścią Raportu, gdyż Raport stanowi jedynie opinię na temat stanu technicznego Pojazdu, wydaną na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia na dzień wykonania oględzin Pojazdu,
  • niewykonanie Usługi Podstawowej spowodowane przeszkodą niezależną od AUTOTESTO.PL, w szczególności przeszkodą polegającą na nieudostępnieniu Pojazdu przez jego właściciela lub posiadacza,
  • niewskazanie w Raporcie wad ukrytych Pojazdu,
  • zmiany zaistniałe w Pojeździe (w tym usterki i wady) po wykonaniu Usługi,
  • skutki wynikłe z nieprawidłowego lub niewłaściwego podania danych przez Klienta, w szczególności polegające na podaniu danych nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd,
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej Klientem umowy, jeśli jest ono następstwem Siły Wyższej.
 4. AUTOTESTO.PL zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac modernizacyjnych, aktualizacji oraz konserwacji technicznych Serwisu. O terminach powyższych prac AUTOTESTO.PL informuje za pośrednictwem Serwisu. W ogłoszonych terminach prac modernizacyjnych, aktualizacji lub konserwacji technicznych dostęp do Serwisu może być utrudniony.
 5. Raport i informacje w nim zawarte są danymi zebranymi z możliwie najwyższą dokładnością i rzetelnością, na dzień wykonania oględzin Pojazdu. AUTOTESTO.PL nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi dotyczących uzyskanych informacji i Raportu.
 6. AUTOTESTO.PL zastrzega, iż nie udziela żadnych gwarancji lub rękojmi dotyczących Pojazdu będącego przedmiotem oceny stanu technicznego.
 7. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza AUTOTESTO.PL za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie danej Usługi w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami ograniczona jest do 50% Ceny tejże Usługi.

§ 10. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez AUTOTESTO.PL. Zanim zostaną podjęte działania związane z reklamacją, prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Reklamacji. Po jej przeanalizowaniu i stwierdzeniu zgodności zgłoszenia z Polityką Reklamacji, prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego.
 2. Formularz wymaga określenia:
  • danych Klienta umożliwiających jego identyfikację,
  • numeru usługi,
  • zarzutów Klienta co do wskazanej Usługi oraz okoliczności uzasadniających reklamację,
  • oczekiwań Klienta związanych ze złożoną reklamacją.
 3. Aby uzupełnić zgłoszenie o załączniki uzasadniające zgłoszenie należy przesłać je pocztą elektroniczną na adres [email protected].
 4. AUTOTESTO.PL obowiązane jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub poinformować o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 5. W przypadku uznania przez AUTOTESTO.PL reklamacji za zasadną, AUTOTESTO.PL jest zobowiązane do poprawienia raportu albo zwrotu kosztów usługi, wedle wyboru AUTOTESTO.PL
 6. AUTOTESTO.PL zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz w celu weryfikacji zasadności reklamacji.
 7. Całkowita odpowiedzialność AUTOTESTO.PL w przypadku reklamacji jest ograniczona do wysokości pieniędzy wpłaconych przez Klienta za usługę objętą reklamacją.

§ 11. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, a także prawa do Raportu, w szczególności majątkowe prawa autorskie, przysługują AUTOTESTO.PL.
 2. Przygotowany w wykonaniu Usługi Raport jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880).
 3. Wprowadzanie zmian, a także udostępnianie osobom trzecim i publiczne odtwarzanie oraz wykorzystywanie Raportu w celach innych niż określone w niniejszym Regulaminie bez zgody AUTOTESTO.PL jest zakazane. Zgoda AUTOTESTO.PL wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie https://www.autotesto.pl i stanowi integralną część umowy z Klientem.
 2. AUTOTESTO.PL zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu AUTOTESTO.PL opublikuje zmiany poprzez udostępnienie jednolitego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu. W przypadku zmiany Regulaminu po zawarciu umowy z Klientem, obowiązuje dotychczasowy Regulamin do czasu wykonania Usługi.
 3. Wszelkie spory pomiędzy AUTOTESTO.PL a Klientem nie będącym Konsumentem wynikające ze świadczenia Usług przez AUTOTESTO.PL na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby AUTOTESTO.PL.
 4. Wszelkie spory pomiędzy AUTOTESTO.PL a Klientem będącym Konsumentem wynikające ze świadczenia Usług przez AUTOTESTO.PL na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy właściwe według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Data publikacji Regulaminu: 21.05.2024r.