facebook

REGULAMIN PORTALU AUTOTESTO.PL

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis internetowy AUTOTESTO.PL jest ogólnopolskim systemem świadczenia Usług sprawdzania stanu technicznego pojazdów i sporządzania profesjonalnych ekspertyz z oględzin.
2. Właścicielem i operatorem serwisu jest: OK-MOTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zawiszy Czarnego 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem 0000455034, NIP 8971788555, REGON 022104053.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego AUTOTESTO.PL. Wszystkie usługi serwisu świadczone są za pośrednictwem witryny internetowej o adresie http://www.autotesto.pl.
4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania i przestrzegania jego postanowień. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu składania Zamówienia.

§ 2 DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ 1. AUTOTESTO.PL - Ogólnopolska Sieć Niezależnych Ekspertów Motoryzacyjnych, serwis wykonujący badania w ramach zleconej Usługi sprawdzenia stanu technicznego pojazdu; na potrzeby niniejszego Regulaminu przez AUTOTESTO.PL rozumie się również Właściciela Serwisu – OK-MOTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
2. Cennik - sporządzone przez AUTOTESTO.PL zestawienie cen za poszczególne Usługi oraz zestawienie kosztów rzeczywistych związanych z realizacją Usługi.
3. Chwila zawarcia umowy – wysłanie przez AUTOTESTO.PL do Użytkownika e-maila - potwierdzenia przyjęcia zamówienia Usługi do realizacji, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
4. Ekspert AUTOTESTO.PL - podmiot, wchodzący w skład sieci niezależnych ekspertów motoryzacyjnych, który wykonuje zleconą przez Użytkownika Usługę na podstawie umowy zawartej z AUTOTESTO.PL.
5. Opłata - cena za Usługę.
6. Pojazd - samochód będący przedmiotem sprawdzenia stanu technicznego w ramach Usługi.
7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Usługi do realizacji - wysłanie przez AUTOTESTO.PL wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
8. Raport - dokument w formie elektronicznej, zawierający dokumentację zdjęciową pojazdu, ocenę stanu technicznego pojazdu i przekazywany Użytkownikowi po wykonaniu Usługi.
9. Regulamin - niniejszy Regulamin Usług serwisu AUTOTESTO.PL.
10. Serwis - platforma internetowa działająca pod adresem internetowym http://www.autotesto.pl, służąca do prezentacji oferty AUTOTESTO.PL oraz umożliwiająca Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą Usługodawcy i zlecanie wykonania Usługi.
11. Usługi - świadczenia AUTOTESTO.PL za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, szczegółowo wskazane w niniejszym Regulaminie.
12. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez zamówienie Usługi i akceptację Regulaminu za pośrednictwem Serwisu zawarła umowę z AUTOTESTO.PL.
13. Opłata transakcyjna –bezzwrotna opłata należna z tytułu przetworzenia płatności elektronicznej w wysokości 2% wartości zamówienia na portalu Autotesto.pl

§ 3 RODZAJE USŁUG 1. AUTOTESTO.PL świadczy Usługę sprawdzenia stanu technicznego pojazdu (oględzin) polegającej na:
1.1. Poszukiwaniu informacji - czyli możliwe najlepiej sporządzoną kwerendę informacji o Pojeździe i sprzedawcy. Wynikiem takich poszukiwań jest subiektywna opinia o przedmiocie badań lub informacja o niedostępności danych.
1.2. Oględzin samochodów - AUTOTESTO.PL wykonuje możliwie najrzetelniejsze oględziny wskazanego przez Użytkownika pojazdu. Wynikiem takich oględzin jest Raport o stanie pojazdu.
2. Usługi są świadczone odpłatnie.
3. Szczegółowe informacje o zakresie oględzin pojazdu oraz wysokość opłat za Usługi wskazane są w niniejszym Regulaminie, Cenniku Usług oraz na stronie internetowej o adresie http://www.autotesto.pl.

§ 4 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU 1. W celu prawidłowego korzystania z pełni Usług Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, dostępu do sieci Internet, dostępu do witryn www oraz konta poczty e-mail.
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PAYU, www.payu.pl
3. Wszystkie elementy tworzące Serwis takie jak: baza danych, konstrukcja, oprogramowanie, elementy graficzne i wszelkie inne utwory oraz przedmioty jakichkolwiek innych praw majątkowych i niemajątkowych udostępniane przez Serwis pozostają pod ochroną prawa powszechnie obowiązującego, a AUTOTESTO.PL nie udziela żadnych praw do żadnego z wyżej wymienionych składników żadnej osobie trzeciej.

§ 5 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ DANE OSOBOWE 1. AUTOTESTO.PL jest administratorem danych osobowych Użytkownika, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29-08-1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez AUTOTESTO.PL zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych obejmuje w szczególności przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usług przez AUTOTESTO.PL, również za pomocą Ekspertów AUTOTESTO.PL oraz do przetwarzania w celach marketingowych.
4. Dane osobowe są gromadzone do konkretnych, bezpośrednich i zgodnych w prawem celów, tj. Rejestracji Użytkownika, zawarcia z Użytkownikiem umowy, jej zmiany, rozwiązania lub wykonania.
5. AUTOTESTO.PL może przetwarzać następujące dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu zamówienia Usługi oraz adres e-mail.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania lub aktualizowania, a także prawo do żądania ich usunięcia. W wypadku żądania usunięcia danych przez Użytkownika, AUTOTESTO.PL zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać przetwarzania udostępnionych danych.
8. Dane osobowe Użytkowników dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

§ 6 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA 1. Aby złożyć zamówienie Użytkownik:
1.1. Wciska przycisk „zamów”, „sprawdź auto” lub pokrewne,
1.2. Musi podać dane osobowe, takie jak:
1.2.1. Imię i nazwisko,
1.2.2. Numer telefonu kontaktowego,
1.2.3. Adres email,
1.3. Zatwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
1.4. Określa sposób płatności,
1.5. Dokonuje płatności w odpowiedni wybrany we wcześniejszym kroku sposób.
2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy pomiędzy AUTOTESTO.PL, a Użytkownikiem na wybraną przez niego Usługę.
3. Umowa o świadczenie Usługi oględzin zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, które następuje po dokonaniu płatności za Usługę, a jest poprzedzone złożeniem Zamówienia na Usługę. AUTOTESTO.pl zobowiązuje się do przyjęcia lub odrzucenia oferty niezwłocznie po otrzymaniu od Użytkownika płatności
4. W przypadku odrzucenia oferty Użytkownika, AUTOTESTO.PL zwraca Użytkownikowi na wskazany przez niego numer konta bankowego całą płatność w terminie 14 dni.
5. Informacje o Usługach i ich cenach umieszczone w Serwisie oraz informacje o sposobie ich wykonania nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 7 USŁUGA OGLĘDZIN SAMOCHOOWYCH 1. AUTOTESTO.PL wykonuje Usługi oględzin za pomocą Ogólnopolskiej Sieci Ekspertów Motoryzacyjnych, którzy świadczą usługi zgodnie i wg stworzonych przez AUTOTESTO.PL procedur z zachowaniem najwyższych standardów jakości.
2. AUTOTESTO.PL dokonuje Usługi oględzin pojazdu tj. :
2.1. Sprawdzenie dokumentacji pojazdu - książka serwisowa, dowód rejestracyjny itp.,
2.2. Rzetelna i szczegółowa dokumentacja zdjęciowa jak najdokładniej ukazująca prawdziwy stan pojazdu,
2.3. Sprawdzenie powłoki lakierniczej miernikiem lakieru i ocena wypadkowości,
2.4. Sprawdzenie zużycia elementów użytkowych,
2.5. Kontrola wyposażenia i sprawności - centralny zamek, el. szyby, klimatyzacji itp.,
2.6. Jazda próbna pojazdem i organoleptyczna ocena właściwości jezdnych pojazdu.
3. Niezwłocznie po zawarciu Umowy z Użytkownikiem, AUTOTESTO.PL przekazuje Ekspertowi AUTOTESTO.PL zlecenie wykonania Usługi zamówionej przez Użytkownika. Warunkiem wykonania zamówionej przez Użytkownika Usługi jest dokonanie przez Użytkownika zapłaty za wykonanie Usługi zgodnie z Cennikiem.
4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych, w szczególności dotyczących pojazdu, którego ma dotyczyć Zamówienie.
5. Po przeprowadzeniu oględzin, Ekspert AUTOTESTO.PL sporządza Raport, który AUTOTESTO.PL przekazuje Użytkownikowi w formie elektronicznej lub ustnej w zależności od wyboru Usługi przez Użytkownika.
6. Raport zostaje przekazany Użytkownikowi w postaci linku do Raportu na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
7. AUTOTESTO.PL dołoży wszelkich starań do wykonania Usługi w ciągu 24 godzin od daty zaksięgowania płatności Użytkownika na rachunku bankowym AUTOTESTO.PL. Niedotrzymanie powyższego terminu wykonania Usługi możliwe jest wyłącznie w razie uniemożliwienia przez właściciela pojazdu dokonania oględzin w tym terminie. W takim wypadku, wykonanie Usługi nastąpi w ciągu 12 godzin od momentu udostępnienia pojazdu.
8. Jeżeli zamówienie złożono po godzinie 17 w tygodniu roboczym AUTOTESTO.PL zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia realizacji zlecenia od godziny 9:00 rano następnego dnia roboczego.
9. Jeżeli nie będzie możliwości kontaktu ze sprzedającym bądź właścicielem pojazdu do godziny 17:00 w dniu złożenia zamówienia, AUTOTESTO.PL zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia jego realizacji następnego dnia roboczego od godziny 9:00.
10. Jeżeli płatność została zarejestrowana w przeddzień weekendu, lub dnia wolnego od pracy, AUTOTESTO.PL wykona Usługę najpóźniej pierwszego dnia roboczego po weekendzie lub innym dniu wolnym od pracy, jeżeli nie napotka przeszkód w umówieniu się na oględziny z właścicielem samochodu.
11. Przez rozpoczęcie realizacji usługi rozumie się dokonanie przez Biuro Obsługi Klienta AUTOTESTO.PL czynności związanych z umówieniem się z właścicielem pojazdu na możliwie najszybszy termin wykonania Usługi.
12. AUTOTESTO.PL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usługi w razie uniemożliwienia oględzin przez właściciela pojazdu lub w razie podania nieprawdziwych bądź niepełnych danych przez Użytkownika. W powyższym przypadku Użytkownik zobowiązany jest do poniesienia rzeczywistego kosztu realizacji Usługi, o którym mowa w § 8 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
13. W przypadku uniemożliwienia oględzin przez właściciela pojazdu, Użytkownik w ramach opłaconej Usługi może wskazać bezpłatnie inny pojazd do oględzin.
14. W przypadku rezygnacji z Usługi bądź w przypadku nieprzewidzianych okoliczności związanych z realizacją usługi, po rozpoczęciu jej realizacji przez Biuro Obsługi Klienta AUTOTESTO.PL, Użytkownik ponosi rzeczywisty koszt realizacji Usługi, o którym mowa w § 8 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
15. AUTOTESTO.PL przechowuje Raport o Pojeździe i wszelkie uzyskane o nim informacje przez 3 miesiące od momentu ich sporządzenia
16. Użytkownik może korzystać z Raportu udostępnianego w systemie AUTOTESTO.PL przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie dostęp do danych wygasa.

§ 8 OPŁATY 1. Szczegółowe informacje o wysokości opłat za Usługi zawiera Cennik Usług.
2. Dostęp do pełnego Cennika Usług Użytkownik uzyskuje na życzenie wysyłając odpowiednie zgłoszenie e-mail.
3. Pełny Cennik zawiera wyszczególnione rzeczywiste koszty realizacji Usługi, w tym:
3.1. Stała opłata związana z rozpoczęciem realizacji zlecenia przez Biuro Obsługi Klienta AUTOTESTO.PL,
3.2. Stała opłata związana z dojazdem Eksperta do wskazanego przez Użytkownika pojazdu,
3.3. Stała opłata związana z opłaceniem Usługi poprzez serwis PayU.
4. Cennik Usług – w pełnej wersji bądź jego wyciąg – może zostać udostępniony przez AUTOTESTO.PL za pośrednictwem Serwisu.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Eksperci AUTOTESTO.PL zobowiązani są przygotować Raport z najwyższą starannością. Raport jest profesjonalnie przygotowaną subiektywną opinią o stanie technicznym pojazdu, nie może być jednak traktowany jako wytyczne dla sprzedającego lub kupującego samochód, ani też jako zachęta do kupna lub odmowy zakupu badanego pojazdu.
2. AUTOTESTO.PL dokłada wszelkich starań za jak najbardziej rzetelne opisanie stanu samochodu w momencie dokonywania oględzin, korzystając z dostępnych mu podczas wykonywania Usługi narzędzi. AUTOTESTO.PL nie bierze odpowiedzialności za celowe, skuteczne zatajenie wad pojazdu przez właściciela, lub usterki i wady, które zostaną ujawnione po dokonaniu oględzin.
3. AUTOTESTO.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
3.1. Skutki powstałe w następstwie podjęcia decyzji o zakupie pojazdu po zapoznaniu się treścią Raportu, gdyż Raport stanowi jedynie opinię wydaną na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia,
3.2. Za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego działania systemu informatycznego,
3.3. Za niewykonanie Usługi spowodowane przeszkodą niezależną od niego, w szczególności przeszkodą polegającą na nieudostępnieniu pojazdu przez właściciela pojazdu lub osobę dysponującą pojazdem,
3.4. Za zmiany zaistniałe w samochodzie po wykonaniu Usługi przez AUTOTESTO.PL,
3.5. Za decyzję podjętą przez Użytkownika co do wyboru samochodu, gdyż decyzja ta jest autonomiczną i własną decyzją Użytkownika,
3.6. Za skutki wynikłe z nieprawidłowego lub niewłaściwego podania danych przez Użytkownika, w szczególności polegające na podaniu danych nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd,
3.7. Za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umów, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym w szczególności awarii sieci internetowej lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
4. AUTOTESTO.PL zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac modernizacyjnych, aktualizacji oraz konserwacji technicznych Serwisu. O terminach powyższych prac AUTOTESTO.PL poinformuje za pośrednictwem Serwisu na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
5. W ogłoszonych terminach prac modernizacyjnych, aktualizacji lub konserwacji technicznych dostęp do Serwisu może być utrudniony.
6. Raport oraz opinia o przedmiocie badań nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec AUTOTESTO.PL dotyczących sprawdzanego pojazdu. AUTOTESTO.PL nie udziela żadnych gwarancji lub rękojmi dotyczących sprawdzanego pojazdu.
7. Raport i informacje w nim zawarte są danymi zebranymi z możliwie najwyższą dokładnością i rzetelnością. AUTOTESTO.PL nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi dotyczących uzyskanych informacji.
8. Składając zamówienie na Usługę Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i potwierdza, że wie i godzi się z tym, że wynik oględzin, kwerendy, sprawdzania baz danych, komentarz Eksperta lub AUTOTESTO.PL nie są równoznaczne z gwarancją na sprawdzany pojazd, a cała odpowiedzialność prawna zakupu i jej następstwa stoją po stronie Użytkownika.

§ 10 PROCEDURA REKLAMACYJNA 1. Reklamacje mogą być zgłaszane z tytułu zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu lub niewykonania bądź nienależytego wykonania Usług przez AUTOTESTO.PL.
2. Użytkownik może zgłaszać reklamacje za pomocą poczty elektronicznej na adres email AUTOTESTO.PL podany w Serwisie lub w formie pisemnej za pośrednictwem poczty na adres siedziby AUTOTESTO.PL w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym Usługa została wykonania bądź miała zostać wykonana.
3. AUTOTESTO.PL rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 11 PRAWA AUTORSKIE 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usługi, w tym do Raportu, w szczególności prawa autorskie, przysługują AUTOTESTO.PL.
2. Przygotowany w wykonaniu Usługi Raport jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego.
3. Korzystanie z utworu, a w szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także udostępnianie osobom trzecim i publiczne odtwarzanie oraz wykorzystywanie w celach innych niż określone w niniejszym Regulaminie bez zgody AUTOTESTO.PL jest zakazane. Zgoda Usługodawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie http://www.autotesto.pl i stanowi integralną część umowy z Użytkownikiem.
2. AUTOTESTO.PL zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu AUTOTESTO.PL opublikuje zmiany poprzez udostępnienie jednolitego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu i/lub wysyłając e-maile na adresy e-mail wskazane przez Użytkowników w formularzu zamówienia Usługi. Po upływie 7 dni od opublikowania na stronach Serwisu Regulamin wchodzi w życie.
3. W przypadku zmiany Regulaminu po zawarciu Umowy z Użytkownikiem, obowiązuje dotychczasowy Regulamin do czasu wykonania Usługi.
4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18-07-2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych ustaw.
5. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia Usług przez AUTOTESTO.PL na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu.

Nasi partnerzy: