Polityka prywatności

Zachowanie poufności danych osobowych stanowi dla Nas niezwykle istotny element relacji z naszymi Klientami. Z tego powodu chcielibyśmy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób przetwarzamy jego dane.  W tym celu przygotowaliśmy politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania przez Nas danych osobowych w ramach Serwisu, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w ramach Serwisu plików cookie oraz narzędzi analitycznych.

Wszelkie wyrażenia występujące w niniejszej polityce prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Serwis) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Świadczenia Usług Autotesto.pl

I. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu  www.autotesto.pl (w tym z wykorzystaniem plików cookies) lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest spółka OK-MOTO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Szczęśliwa 33 lokal 10.B.14, 53-445 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455034, posiadającą REGON: 022104053, NIP: 8971788555 (zwana dalej „Administratorem”)

II. Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych zapewnia, że zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

III. Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Administrator może przetwarzać, w szczególności następujące dane osobowe Klientów podane w formularzu zamówień (w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej), a także inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie lub przy pomocy innych kanałów komunikacji z Klientem.

IV. W jakich celach informacje o Tobie są wykorzystywane?

Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa. Administrator każdorazowo informuje o celach i zakresie wykorzystywanych danych w ramach podejmowanych przez Klienta aktywności w Serwisie.  

Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez Administratora w szczególności:

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (złożenie zamówienia, wykonywanie zawartej umowy o świadczenie Usług, kontakt z Klientem w sprawie wykonania umowy),
 2. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami,
 3. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa (np. podatkowych i rachunkowych),
 4. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na pytania, zgłaszane uwagi i żądania,
 5. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, dotyczących Usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta.

V. Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych?

Podanie danych osobowych poprzez Serwis www.autotesto.pl jest dobrowolne, jednak jest konieczne do złożenia zamówienia, zawarcia i wykonania umowy o świadczenia usług, rozliczenia Usługi lub skorzystania z formularzy zamieszczonych w Serwisie. Każdorazowo zakres danych osobowych wymaganych do zawarcia złożenia zamówienia Usługi czy zawarcia umowy o świadczenie Usług jest określony i podany do wiadomości w Serwisie poprzez określenie danych, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z określonej funkcjonalności Serwisu.

VI. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której Klient jest stroną lub konieczność podjęcia działań na żądanie Klienta przed jej zawarciem. Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy składaniu zamówień i zawieraniu umowy świadczenia Usług. 

W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów, przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. W zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda. 

W innych celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonych zgód, obowiązujących przepisów prawa (tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) lub niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

VII. Kto ma dostęp do twoich danych?

W zależności od zakresu Usług z jakich korzysta Klient, Administrator może umożliwiać  dostęp do danych osobowych Klientów dla odbiorców danych innych niż Administrator. Katalog odbiorców danych może wynikać ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa.

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy są zaangażowani od strony technicznej w obsługę Serwisu, w szczególności dostawcy usług hostingu, firmy świadczące usługę utrzymania i rozwoju Serwisu czy podmioty świadczące usługi doradcze na rzecz Administratora. 

VIII. Czy Twoje dane są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie

IX. Jak długo Twoje dane będą przechowywane?

Dane osobowe Klienta mogą być przechowywane przez Administratora przez okres korzystania z Serwisu, okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie Usług, przy czym będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat. 

W przypadku prowadzenia działań marketingowych dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane jest to z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików z pamięci urządzenia.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

Administrator będzie przechowywał dane osobowe dłużej niż przez okres określony powyżej również wtedy, gdy powszechnie obwiązujące przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania.

X. Jakie masz prawa?

Klient ma następujące prawa, z których uprawniony jest skorzystać w każdym czasie:

 1. Klient ma prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe klienta Administrator przechowuje (Prawo dostępu do danych).
 2. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana zarówno do Klienta jak i innego wskazanego przez Klienta podmiotu. Prawo to dotyczy wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Administratorowi przez Klienta. (Prawo do przenoszenia danych).
 3. Klient ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także żądać uzupełnienia niekompletnych danych (Prawo do poprawiania danych). 
 4. Klient ma prawo żądać usunięcia jakichkolwiek danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, jeżeli zachodzi prawnie uzasadniona okoliczność do usunięcia danych (Prawo do usunięcia danych).
 5. Klient ma prawo zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzane danych osobowych Klienta, w sytuacji gdy istnieją prawnie uzasadnione okoliczności do ograniczenia przetwarzania danych (Prawo do ograniczenia przetwarzania).
 6. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania, jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta (Prawo sprzeciwu).
 7. Klient uważając, że Administrator przetwarza dane osobowe w niewłaściwy sposób, może skontaktować się w tej sprawie z Administratorem i zgłosić swoje uwagi. Klient ma ponadto prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym)

XI. Jak możesz się z nami skontaktować?

Klient może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres Administratora lub za pomocą poczty e-mail na adres: [email protected]

XII. Odnośniki do innych stron internetowych

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko określonej w niej działań Administratora.

XIII. Zmiany zasad prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad prywatności stosowanych przez Administratora. Zasady prywatności mogą ulec zmianie m.in. ze względu na zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, zmianę zakresu oferowanych Usług, czy zmiany technologiczne dotyczące Serwisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze dostępna w Serwisie.

XIV. Polityka Cookies

Czym są pliki „cookies”

Cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na urządzeniu użytkownika przez strony internetowe, które odwiedza. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji użytkownika.

W jakim celu stosujemy pliki „cookies”

Cookies są wykorzystywane w celu prawidłowego monitorowania kampanii reklamowych oraz dostarczania bardziej spersonalizowanych treści reklamowych, a także do pomiarów statystycznych — chcemy wiedzieć ile osób i w jaki sposób reagują na reklamę, co pozwoli lepiej dopasowywać działania do zainteresowań w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Jak długo pliki cookies są przechowywane?

Czas przechowywania plików cookie uzależniony jest od ich rodzaju.

Pliki cookie sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to przede wszystkim pliki cookie techniczne.

Pliki cookie stałepozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika Serwisu.

Dane Cookie dla Facebooka są przechowywane 180 dni
Dane Cookie dla Google Adwords są przechowywane 365 dni

Way 2 Traffic :

wui- dane identyfikujace uzytkownika, czas życia 365 dni od ostatniej interakcji

Pamięć podręczna trwała, czas życia jeden rok od ostatniej interkacji, retencja danych zgodnie z zalozonymi limitami (cache bazy danych skompresowany gzipem)

Pamiec podreczna sesji, czas zycia do zamkniecia okna przegladarki, retencja danych zgodnie z zalozonymi limitami (cache bazy danych skompresowany gzipem)

Jak usunąć / zablokować cookies?

W każdej chwili możesz zablokować możliwość instalacji ciasteczek oraz usunąć je z pamięci w ustawieniach swojej przeglądarki