Pakiet
Mini

Oględziny rzeczoznawcy

379

Pakiet
Standard

Oględziny rzeczoznawcy

Badanie
w serwisie

479

Pakiet
Prestige

Oględziny rzeczoznawcy

Badanie
w serwisie

Badanie
komputerem

Ochrona
mobilności

579

Pakiet
Gold

Oględziny rzeczoznawcy

Badanie
w serwisie

Badanie
komputerem

Ochrona
mobilności

Pakiet ekspress

Rozmowa
z ekspertem

Historia szkód

679

Umów badanie

Omówienie wzoru umowy kupna-sprzedaży auta (pliki do pobrania)

Aby transakcja sprzedaży lub zakupu samochodu mogła zostać sfinalizowana, strony powinny sporządzić odpowiednią umowę potwierdzającą ten fakt. Przyglądając się bliżej zapisom zawartym w Kodeksie cywilnym, można dowiedzieć się również, iż tego typu dokument należy przygotować w taki sposób, by zawierał wszystkie wymagane zapisy, na których podstawie można uznać jego ważność w świetle prawa. Elementy takie pełnią również funkcję dywersyfikującą, a więc gwarantują możliwość odróżnienia umowy kupna-sprzedaży auta od innych wzorów umów cywilnoprawnych. W kolejnych akapitach umożliwiamy zatem zarówno możliwość pobrania gotowego wzoru takiego dokumentu, jak i przedstawiamy omówienie wszystkich jego elementów.

Wzór umowy kupna-sprzedaży auta – plik PDF (do pobrania)

Sedno konieczności sporządzenia umowy kupna-sprzedaży samochodu

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży pojazdu ma przede wszystkim na celu przeniesienie jego własności ze Sprzedającego na Kupującego. Istotne jest również zawarte tu zobowiązanie, które obliguje osobę zbywającą do wydania nabywcy przedmiotu określonego w umowie. Transakcja powinna być także opatrzona ustaloną kwotą, na którą zgodziły się obie strony podpisujące tego typu dokument. Warto wiedzieć, iż podmiotem sprzedającym lub kupującym mogą być nie tylko osoby fizyczne (prywatni właściciele), ale również osoby prawne (określenie to dotyczy przedsiębiorstw i spółek). Polskie prawo nie nakłada w tej kwestii również żadnych ograniczeń, jednak należałoby zwrócić uwagę na jasne i dokładne określenie stron umowy. Zapisane w dokumencie dane muszą bowiem umożliwiać jednoznaczną identyfikację Sprzedawcy i Kupującego. Jeśli element ten nie zostanie odpowiednio dopilnowany, umowę kupna-sprzedaży można uznać za nieważną. Dzieje się tak przykładowo, gdy strony niewłaściwie zapiszą reprezentację osób prawnych.

Właściwa forma dokumentu – umowa kupna-sprzedaży samochodu

Warto mieć świadomość, iż nie znajdziemy zapisu w Kodeksie cywilnym, który jasno określa formę zawarcia umowy kupna-sprzedaży auta. Sprawia to, że nawet transakcja sfinalizowana na podstawie ustnych ustaleń może być ważna w świetle prawa, jednakże zaleca się, aby taka umowa miała postać pisemną. Dokument to bowiem o wiele pewniejszy argument, który z łatwością można wykorzystać do celów dowodowych w razie sytuacji, gdy pomiędzy stronami umowy wyniknie jakikolwiek spór dotyczący jej treści. Trzeba także pamiętać o tym, że jeśli fakt nabycia pojazdu nie został opatrzony fakturą, to zachodzi konieczność przedstawienia umowy przed Urzędem Skarbowym oraz na potrzeby Wydziału Komunikacji. Pisemna forma umowy kupna-sprzedaży samochodu to istotny dowód księgowy, a więc jej sporządzenia powinni dopilnować w szczególności przedsiębiorcy chcący wykorzystywać pojazd na potrzeby prowadzonej działalności.

Istotne elementy – umowa kupna-sprzedaży pojazdu

Kluczem do dobrze napisanej umowy kupna-sprzedaży samochodu są jej elementy składowe. Im precyzyjniejsze sformułowania i informacje, tym większa pewność, iż w przypadku sporu dokument ten stanie się ważnym dowodem przesądzającym o zasadności roszczeń zgłaszanych przez jedną ze stron. Zarówno osoba sprzedająca, jak i kupująca powinny dopilnować więc, aby w jego treści znalazły się: - miejsce i data zawarcia umowy kupna-sprzedaży (precyzyjnie określony dzień jest tu newralgicznym elementem przy rejestracji pojazdu, a także zakupie polisy OC/AC), - dane Sprzedającego i Kupującego (umożliwiające precyzyjne i jednoznaczne określenie stron umowy), - szczegółowy opis nabywanego/sprzedawanego pojazdu (najważniejsze elementy to w tym przypadku marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, przebieg w dniu zakupu, numer VIN, kolor, numer silnika, nr karty pojazdu), - cenę ustaloną przez strony umowy (w postaci wartości liczbowej oraz podana słownie), - oświadczenie potwierdzające, iż Kupujący został zaznajomiony ze stanem technicznym nabywanego auta, - zapis o przekazaniu samochodu stronie opisanej jako Kupujący, - informacje o tym, która ze stron zostaje zobligowana do poniesienia kosztów zawarcia sporządzonej umowy kupna-sprzedaży samochodu, - czytelne podpisy wszystkich sygnatariuszy dokumentu.

Dodatkowe elementy i dokumenty – umowa kupna-sprzedaży

Przeniesienie własności pojazdu powinno skutkować również wydaniem Kupującemu takich dodatkowych elementów i dokumentów jak: - karta pojazdu (w przypadku gdy została wydana), - dowód rejestracyjny, - kluczyki do samochodu (warto określić ilość przekazywanych kompletów w treści umowy), - dokumenty potwierdzające, iż ubezpieczenie OC pojazdu jest ważne i zostało opłacone, - potwierdzenie uiszczenia opłaty recyklingowej, kosztów celnych oraz uregulowania kosztu podatków z tytułu akcyzy (dokumenty te powinny trafić do Kupującego, jeśli samochód został sprowadzony zza polskiej granicy).

Nasi Partnerzy

  • Gielda Klasykow